Prevádzkovateľ


Prevádzkovateľom a spracovávateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Masaryk, s. r. o., so sídlom Sedmikrásková 2697/20 955 01 Topoľčany, IČO: 36566560.

Rozsah osobných údajov


Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, sú pre kvalitné splnenie služieb, tak, aby sme splnili zákonné povinnosti. Spracovávame osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas.

Spracovávame tieto kategórie osobných údajov:

Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, prípadne Názov spoločnosti, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo.
Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. 

Účely spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame najmä pre potrebu vypracovávania obchodných ponúk, prípadne na komunikáciu s Vami ohľadom zadania spísaného Vami v kontaktnom formulári. Môže viesť k uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť pozostáva predovšetkým z príjmu a spracovania objednávok, vystavovania faktúr a daňových dokladov, evidencie platieb, odosielania tovaru na zvolenú adresu a pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracovávame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok. Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Právne základy spracovávania osobných údajov


Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď:

  • Je spracovávanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy.
  • Alebo je spracovávanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom.
  • Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracovávanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

Kategórie príjemcov


Osobné údaje môžu byť pri spracovávaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

  • Kuriérske a prepravné spoločnosti
  • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori
  • Advokátske a právne kancelárie
  • Znalci a súdni znalci
  • Inkasné spoločnosti a exekútori
  • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
  • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

 

Doba úschovy osobných údajov


V prípade súhlasu dotknutej osoby budeme vaše údaje spracovávať iba do momentu, než svoj súhlas neodvoláte.
V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená (napr. vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty, zákaznícky servis a služby).
V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

 

Vaše práva ako dotknutých osôb


Pri spracovávaní vašich osobných údajov sme pripravení chrániť Vaše práva.
Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracovávania.
Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracovávané nezákonne.
Ak sú vaše osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovávania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Máte právo na obmedzenie spracovávania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracovávanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Kontakt


Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 0905 555 555, alebo e-mailom msts@msts.sk.